Regulamin IX Wronieckiej Dychy

Cel imprezy

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

Organizator

 1. Organizatorem imprezy „IX Wroniecka Dycha” jest: Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”, ul. Nowa 1, 64-510 Wronki.
 2. Oficjalna strona biegu; www.wroniecka10.pl
 3. E-mail kontaktowy; wroniecka10@gmail.com
 4. Dyrektor Biegu: Bartosz Roszak, kontakt: +48 504 023 926

Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2023 r. ulicami miasta Wronki.
 2. Start: Bulwar ul. Rzeczna/Wodna we Wronkach o godzinie: 10:00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 09:45.
 3. Zawodnicy ustawiają się na starcie wg własnego planowanego/ zakładanego czasu biegu.
 4. Długość trasy: 10 km .
 5. Trasa obejmuje 2 pętlę, oznaczenie trasy: co 1km, pomiar międzyczasu na 10km.
 6. Meta: Bulwar ul. Rzeczna/Wodna we Wronkach.
 7. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne, mocowane do sznurówki buta) obsługiwany przez firmę PLUS TIMING.
 8. Punkty odżywcze (woda) będą się znajdowały na około 2,5 i 7,5 km.
 9. Zawodników obowiązuję limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 11:30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11:30 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem straży pożarnej/straży miejskiej.
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do 18 czerwca 2023 roku ukończą 16 lat.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są zobowiązane do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu. Pismo do pobrania na stronie biegu.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 18 czerwca 2023 r. 
 4. Numer startowy z imieniem otrzymają osoby, które do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 dokonają zapisu oraz uiszczą opłatę startową.
 5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem oraz potwierdzoną opłatą startową. Zawodnicy odbierają pakiety i numery startowe osobiście.
 6. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB, oraz niniejszy Regulamin.

Klasyfikacje dla Biegu IX Wronieckiej Dychy

 1. Klasyfikacja:
  1. Generalna – kobiet i mężczyzn
  2. Mieszkaniec Gminy Wronki (zameldowani) 
  3. Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej
  4. Pracownik firmy Amica S.A. 
 1. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

Zgłoszenia

 1. Biuro Zawodów mieści się na Bulwarze ul. Rzeczna/Wodna we Wronkach  i  jest czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:30.
 2. Opłata startowa do dnia biegu włącznie lub do wyczerpania limitu zapisów wynosi odpowiedni:
  1. od 1 marca 2023 – 55,00PLN
  2. od 1 kwietnia 2023 – 65,00PLN
  3. W DNIU BIEGU – 75,00PLN 
 1. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 23:59.
 2. Organizator ustala limit biegaczy na 400 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 23:59, po tym terminie zapisu na bieg można dokonywać tylko w Biurze Zawodów w dniu biegu, jeśli wcześniej nie został on wyczerpany.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 18 czerwca 2023 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty wraz z numerem startowym na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 14 czerwca 2023 r.
 7. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
 8. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym.
 9. W dniu 18 czerwca 2023 r. będzie możliwość zgłoszenia tylko w Biurze Zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów).
 10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów Bulwar 64-510 Wronki, w dniu 18 czerwca 2023 r. (niedziela) w godzinach: 7:00 – 9:30.
 11. Nie pobiera się kaucji za chipy.

Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III puchary), mężczyzn (miejsca I-III puchary).
 2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy/sza mieszkaniec/ka Gminy Wronki otrzymają puchar (miejsce I).
 4. Puchary i miejsca nie dublują się. Hierarchia ważności kategorii:
  1. kategoria generalna
  2. kategoria  mieszkaniec  gminy Wronki
  3. Kategoria pracowników  więziennictwa
  4. kategoria pracowników firmy Amica S.A
  5. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1 godzina 30 minut otrzymają pamiątkowy medal.

Finansowanie

 1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy.

Postanowienia końcowe

 1. zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 3. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 4. organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 5. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 6. decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 7. uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 8. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 9. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 10. młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna  prawnego .
 11. wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki oraz chip.
 12. pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie najdalej do dnia 31 maja 2023r
 14. Po biegu chipy należy zwrócić organizatorowi biegu. Za niezwrócony chip organizator obciąży danego uczestnika opłatą 50pln.
 15. Wobec powyższego podjęcie przez Państwa decyzji o wzięciu udziału w zawodach uznajemy za wyrażenie nieodpłatnej zgody na przetwarzanie Państwa i Państwa dzieci/podopiecznych wizerunku utrwalonego w ramach fotorelacji i videorelacji z zawodów oraz eventów im towarzyszących.   

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ORGANIZATOR BIEGU
Stowarzyszenie
„Wroniecki Klub Biegacza”