Regulamin VII Wronieckiej Dychy

BIEG 10 km VII Wroniecka Dycha – Regulamin 2021

Cel imprezy.

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

Organizator.

 • Organizatorem imprezy „VII Wroniecka Dycha” jest: Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”, ul. Nowa 1, 64-510 Wronki.
 • Oficjalna strona biegu; www.wroniecka10.pl
 • E-mail kontaktowy: wroniecka10@gmail.com
 • Dyrektor Biegu: Bartosz Roszak, kontakt: +48 504 023 926

Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021r. drogami utwardzonymi
 • Start: Bulwar we Wronkach. Godzina 10:15. Zbiórka zawodników na starcie do godziny 9:45
 • Długość trasy: 10km
 • Trasa obejmuje 3 pętlę (każda po 3,333 km ), oznaczenie trasy: co 1km, pomiar międzyczasu na 10km
 • Meta: Bulwar we Wronkach
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut
 • Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne, mocowane do sznurówki buta) obsługiwany przez firmę PLUS TIMING

Uczestnictwo

 • W biegu prawo startu mają osoby, które do 27 czerwca 2021 roku ukończą 16 lat.
 • Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są zobowiązane do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu. Pismo do pobrania na stronie biegu.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 27 czerwca 2021 r.
 • Numer startowy otrzymają osoby, które do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00 dokonają zapisu oraz uiszczą opłatę startową.
 • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem oraz potwierdzoną opłatą startową. Zawodnicy odbierają pakiety i numery startowe osobiście.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB, oraz niniejszy Regulamin.

Klasyfikacje dla Biegu VII Wroniecka Dycha

 • Generalna – kobiet i mężczyzn
 • Mieszkaniec Gminy Wronki (zameldowani)
 • Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej
 • Pracownik Amica S.A.
 • Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

Zgłoszenia

 • Zapisy od 1 kwietnia 2021 r.
 • Biuro Zawodów będzie mieściło się na bulwarze i będzie czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:45
 • Opłata startowa do dnia biegu włącznie lub do wyczerpania limitu zapisów wynosi odpowiednio:

a) do 30 kwietnia 2021 – 40,00 PLN

b) od 1 maja do 27 czerwca 2021 – 45,00 PLN

 • Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00.
 • Organizator ustala limit biegaczy na 250 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00, po tym terminie zapisu na bieg można dokonywać tylko w Biurze Zawodów w dniu biegu, jeśli wcześniej nie został on wyczerpany.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 27 czerwca 2021 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty wraz z numerem startowym na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 22 czerwca 2021 r.
 • Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
 • Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym.
 • W dniu 27 czerwca 2021 r. będzie możliwość zgłoszenia tylko w Biurze Zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów).
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów   na bulwarze, w dniu 27 czerwca 2021 r. (niedziela) w godzinach: 7:30 – 9:45.
 • Nie pobiera się kaucji za chipy.

Nagrody

 • Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III puchary), mężczyzn (miejsca I-III puchary).
 • Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet  i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 • Zwycięzcy w kategorii najlepszy/sza mieszkaniec/ka Gminy Wronki otrzymają puchar (miejsce I).
 • Puchary i miejsca nie dublują się. Hierarchia ważności kategorii:
  • kategoria generalna
  • kategoria gminy
  • kategoria więziennictwa
  • kategoria pracownik Amica S.A.
 • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1 godzina 30 minut otrzymają pamiątkowy medal.

Finansowanie:

 • Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 • W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:

– numer startowy + agrafki

– pamiątkowy medal

– woda lub napój na starcie i mecie

Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurze zawodów oraz na linii startu, chyba że do czasu biegu obowiązek ten zostanie odgórnie zniesiony;
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego
 • każdy zawodnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska wydawania pakietów startowych
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuję, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna podczas biegu
 • wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki oraz chip.
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie najdalej do dnia 06 czerwca 2021 r.
 • Po biegu chipy należy zwrócić organizatorowi biegu. Za niezwrócony chip organizator obciąży danego uczestnika opłatą 50 pln.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała.
 • Bliżej terminu imprezy w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej będziemy informować uczestników o zastosowanych zasadach bezpieczeństwa.
 • Wobec powyższego podjęcie przez Państwa decyzji o wzięciu udziału w zawodach VII Wroniecka Dycha uznajemy za wyrażenie nieodpłatnej zgody na przetwarzanie Państwa wizerunku utrwalonego w ramach fotorelacji i videorelacji z zawodów oraz eventów im towarzyszących.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ORGANIZATOR BIEGU
Stowarzyszenie
„Wroniecki Klub Biegacza”