Regulamin V Wronieckiego Marszu Nordic Walking

Marsz 6 km V Wroniecki Marsz Nordic Walking – Regulamin 2021

Cel imprezy.

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Promocja marszu jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji 

Organizator.

 • Organizatorem imprezy „V Wroniecki Marsz Nordic Walking” jest: Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”, ul. Nowa 1, 64-510 Wronki.
 • Oficjalna strona marszu; www.wroniecka10.pl
 • E-mail kontaktowy; wroniecka10@gmail.com
 • Dyrektor Marszu: Bartosz Roszak, kontakt: +48 504 023 926

 Termin i miejsce

 • Marsz odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021r. drogami utwardzonymi.
 • Start: Bulwar we Wronkach. Godzina 9:00. Zbiórka zawodników na starcie do godziny 8:45
  • Długość trasy: 6,6 km .
  • Trasa obejmuje 2 pętlę (każda po 3.3 km) , oznaczenie trasy: co 1km, pomiar międzyczasu na 10km.
  • Meta: Bulwar we Wronkachh.
  • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 75 minut.
  • Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne, mocowane do sznurówki buta) obsługiwany przez firmę PLUS TIMING.

Uczestnictwo

 • W marszu prawo startu mają osoby, które do 27 czerwca 2021 roku ukończą 16 lat.
 • Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są zobowiązane do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu. Pismo do pobrania na stronie marszu.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 27 czerwca 2020 r.
 • Numer startowy otrzymają osoby, które do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00 dokonają zapisu oraz uiszczą opłatę startową.
 • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem oraz potwierdzoną opłatą startową. Zawodnicy odbierają pakiety i numery startowe osobiście.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. 

Klasyfikacje

 • Klasyfikacja:
 • Generalna – kobiet i mężczyzn
 • Mieszkaniec Gminy Wronki (zameldowani) 

Zgłoszenia

 • Zapisy od 1 kwietnia 2021 r.
 • Biuro Zawodów będzie mieściło się na bulwarze i będzie czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 8:45
 • Opłata startowa do dnia marszu włącznie lub do wyczerpania limitu zapisów wynosi 

a) do 30 kwietnia 2021 – 40,00 PLN 

b) od 1 maja do 27  czerwca 2021 – 45,00 PLN

Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00.

 • Organizator ustala limit zawodników na 70 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej marszu do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 24:00, po tym terminie zapisu na marsz można dokonywać tylko w Biurze Zawodów w dniu marszu, jeśli wcześniej nie został on wyczerpany.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 27 czerwca 2021 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty wraz z numerem startowym na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 22 czerwca 2021 r.
 • Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
 • Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym.
 • W dniu 27 czerwca 2021 r. będzie możliwość zgłoszenia tylko w Biurze Zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów).
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów, na bulwarze  przy  we Wronkach, w dniu 27 czerwca 2021 r. (niedziela) w godzinach: 7:30 – 8.45
 • Nie pobiera się kaucji za chipy.

 Nagrody

 • Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III puchary), mężczyzn (miejsca I-III puchary).
 • Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet  i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom wg kolejności przekroczenia linii mety.
 • Zwycięzcy w kategorii najlepszy/sza mieszkaniec/ka Gminy Wronki otrzymają puchar (miejsce I).
 • Puchary i miejsca nie dublują się.
 • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 • Ze względu na możliwe obostrzenia zastosowana może zostać opcja z dekoracją korespondencyjną. 

Finansowanie:

 • Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 • W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet: 

– numer startowy + agrafki 

– pamiątkowy medal 

– woda na trasie 

– woda lub napój na mecie

Postanowienia końcowe:

 • Zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurze zawodów oraz na linii startu, chyba że do czasu marszu obowiązek ten zostanie odgórnie zniesiony;
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego;
 • każdy zawodnik na obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska wydawania pakietów startowych;
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Marszu. Jednocześnie informuję, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Marszu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania marszu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Marszu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Marszu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Marszu;
 • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna podczas marszu
 • wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki oraz chip
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów do 30 minut po zakończeniu marszu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Marszu i decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Marszu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie najdalej do dnia 31 maja 2021 r.
 • Po marszu chipy należy zwrócić organizatorowi marszu. Za niezwrócony chip organizator obciąży danego uczestnika opłatą 50 pln
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała.
 • Bliżej terminu imprezy w zależności od sytuacji epidemiologicznej będziemy informować uczestników o zastosowanych zasadach bezpieczeństwa.
 • Wobec powyższego podjęcie przez Państwa decyzji o wzięciu udziału w zawodach V Wroniecki Marsz Nordic Walking uznajemy za wyrażenie nieodpłatnej zgody na przetwarzanie Państwa i Państwa dzieci/podopiecznych wizerunku utrwalonego w ramach fotorelacji i videorelacji z zawodów oraz eventów im towarzyszących.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ORGANIZATOR BIEGU
Stowarzyszenie
„Wroniecki Klub Biegacza”